Onderzoeksontwerp

   Hoofdlijnen

Nog voordat een onderzoeker begint met het verzamelen van onderzoeksdata, schrijft hij een onderzoeksvoorstel of research proposal. Een onderzoeksvoorstel moet, ongeacht het onderzoeksterrein, de volgende 3 vragen adresseren:

 • Wat wil je bereiken
 • Waarom wil je het doen
 • Hoe wil je het doen 

In deze cursus zijn we geïnteresseerd in het derde punt, “Hoe wil je het onderzoek gaan doen” - immers, de onderzoeksdata houden direct verband met de gekozen methode. Daarom zal in het onderzoeksvoorstel(1),(2) het volgende worden omschreven:

 • Wat al gevonden kan worden in bestaande wetenschappelijke literatuur.
 • Een review van bestaande datasets in het licht van eventueel hergebruik. (Dit zal minder relevant zijn bij theoretisch onderzoek.)
 • De daaruit volgende onderzoeksvragen en hypotheses.
 • Hoe de onderzoeksdata zullen worden verzameld en geanalyseerd (onderzoeksmethodes) en hoe dit proces zou moeten leiden naar antwoorden op de onderzoeksvragen.
 • (Meestal ook) een onderzoeksplanning.

Een onderzoeksmethode is een methode om data te verzamelen. Daarbij maakt een onderzoeker gebruik van bepaalde instrumenten/tools. Welke methode(n) dat zijn, hangt af van:

 • de onderzoeksvragen.
 • de huidige stand der wetenschap.
 • tradities in het betreffende onderzoeksgebied. 

Een onderzoeker gebruikt zelden één enkele onderzoeksmethode. De methode kan per fase verschillen. Een onderzoeker zet bijvoorbeeld eerst vragenlijsten uit om een onderwerp in kaart te brengen en zet vervolgens interviews in om meer informatie in te winnen.  

In de tabel zie je een aantal eenvoudige voorbeelden van veelvoorkomende onderzoeksmethoden, gecombineerd met het instrument waarmee het onderzoek wordt uitgevoerd en de datadocumentatie die in deze fase gebruikt kan worden.
Een codebook(3) is een soort legenda bij de data files. Je kunt erin vinden welke variabelen in de databestanden staan en wat de gebruikte coderingen betekenen. Met behulp van een dagboek en labjournaal documenteren onderzoekers het dataverzamelingsproces.

Onderzoeksmethode Instrument Datadocumentatie
Survey-onderzoek Vragenlijsten Codebook
Case study Combinatie van interviews en observaties Dagboek
Experimenteel onderzoek in een laboratorium Meting of observatie Labjournaal


Steeds vaker eisen financiers dat een datamanagementplan onderdeel uitmaakt van het onderzoeksvoorstel. Hetzij ín de vorm van een data paragraaf, hetzij een datamanagementplan als appendix bij het onderzoeksvoorstel.  Hier lees je meer over in de paragraaf datamanagementplanning.

  Cases 

Hieronder staan drie Research Proposals. Hoe uitgebreid gaan deze voorstellen in op het verzamelen en analyseren van onderzoeksdata? Welke aspecten worden behandeld en welke niet?

Tim Riswick, Radboud Universiteit Nijmegen, schreef het onderzoeksvoorstel(5) getiteld: 

'Between Affection and Hostility: Sameness and Difference in the Mortality Chances of Brothers and Sisters in Taiwan and the Netherlands, 1860-1940'.

Een project research proposal(6) van de Universiteit van Potsdam, getiteld:

'Differentiated linguistic and genetic exploration of language  impairments and disorders with a biolinguistic approach to language faculty and language  design (UG)'.

Het onderzoeksvoorstel van Radan Šuba(7), TU Delft, getiteld:

'Content of variable-scale maps'. 

  De diepte in

Cursussen Research Design maken vaak onderdeel uit van het curriculum van master studenten en van opleidingsprogramma voor PhD's. Een paar voorbeelden:

Wil je je nog verder verdiepen in het onderwerp? Neem de onderzoekdiscipline in gedachten en zoek naar informatiebronnen met trefwoorden zoals 'Experimental Design', 'Research Design' en 'Research Methods' in de titel.  

Hieronder staat bijvoorbeeld een tweetal boeken. De eerste richt zich op de sociale wetenschappen; de tweede op de life sciences:

 • Creswell, J.W. (2013). Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. SAGE Publishers. 
 • Ruxton, G.D. (2010). Experimental design for the life sciences. Oxford University Press. 

 

 

  Bronnen en verder lezen

Klik om te openen/sluiten
 1. University of Exeter. Guide to writing a PhD proposal. Retrieved from http://www.exeter.ac.uk/media/universityofexeter/webteam/shared/postgraduate/pdfs/A_Guide_to_Writing_your_PhD_Proposal.pdf
 2. Hanzehogeschool Groningen. (2013). The research proposal. Retrieved from http://www.hanze.nl/eng/search?k=research proposal#
 3. Lavrakas, P.J. (2008). Encyclopedia of Survey Research Methods. Codebook [encyclopedia entry]. Retrieved from http://methods.sagepub.com/reference/encyclopedia-of-survey-research-methods/n69.xml
 4. RUG. GSMS courses. Course: study design in clinical epidemiology. Retrieved from http://www.rug.nl/ocasys/umcg/vak/show?code=GKCPE004
 5. Riswick, T. (2013). Extended PhD-proposal for the Posthumus Institute. Retrieved February 20, 2014 from http://riswick.org/Posthumus_Extended_Proposal_TimRiswick_online.pdf
 6. Universiteit van Potsdam. (2013). Differentiated linguistic and genetic exploration of language  impairments and disorders with a biolinguistic approach to language faculty and language design (UG). Retrieved from 
  https://datasupport.researchdata.nl/fileadmin/content/Essentials4DataSupport/Documents/Research_Project_Language_Gene_s_.pdf
 7. Šuba, R. (2013). Content of Variable-scale Maps. PhD Research Proposal. Retrieved from http://www.gdmc.nl/publications/reports/GISt64.pdf
 8. Studiegidsen 2013-2014 Radboud Universiteit Nijmegen. Vak: Research Methodology. Retrieved from http://www.studiegids.science.ru.nl/2013/management/prospectus/bedrijfskunde/course/30780/
 9. TU Delft Graduate School. Vak: R1.A1 Research Design. Retrieved from https://www.tudelft.nl/en/education/programmes/phd/doctoral-education-programme-de/

botMessage_toctoc_comments_9210